Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2010

Den andra maj publicerade Expressen en ledare med rubriken ”Oseriösa mediciner”. Enligt ledaren, som skrivits av Ann-Charlotte Marteus, utgörs de läkemedel som används av läkare i behandling av patienter inom antroposofisk medicin av ”soppor och safter” av ”ingredienser från växt- och djurriket eller mineraler som har spätts på olika sätt”, och som inte har ”testats noga under kontrollerade former”.

Bakgrunden till ledarsticket är en ledare och artikel i Läkemedelsvärlden 2010:3 (”Pandemin och antroposofer är undantagen som utmanar” och ”Alternativ behandling på dispens”). De beskriver den lite komplicerade situationen för användningen av antroposofiska läkemedel i Sverige.

Marteus: ”Kalorifri choklad enda rimliga skälet bedriva rymdforskning”

Marteus är, till skillnad från de andra ledarskribenterna vid Expressen, en tid- och ålderslös? (47-årig) ”urstockholmare” med som det kan verka en viss hatkärlek till ”tomtar”, som med jämna mellanrum dyker ner från loftet i hennes kommentarer och ett uttryckt personligt intresse för kalorifri choklad. Hennes personbeskrivning anger ”arbete inom vården under 18 år” som huvudkvalifikation för hennes arbete som ledarskribent på Expressen.

Till vad som verkar ha bidragit till att kvalificera henne för arbetet på Expressens ledarredaktion hör också, som det kan verka, andra liknande värdefulla analyser och kommentarer som i ledaren om antroposofisk medicin. En av dem är hennes kommentar om Anders Fuglesang och rymdforskning när det begav sig för några år sen:

Det roligaste med Fuglesang är hans namn. Det enda roliga med Fuglesang är hans namn. Resten är tråkigt. Rymden är tråkig. Ufon är tråkiga. Jag såg ett ufo 1985. Klockan var fyra på morgonen, blå junihimmel – plötsligt uppenbarade sig tre enorma, gröna kvadrater där uppe. Jag sträckte mig automatiskt efter telefonen för att ringa någon och berätta om denna världsnyhet. Men jag ändrade mig. Vad skulle jag säga? Förlåt att jag väckte dig, men jag såg just ett Ufo. Jaha. Och? Och…? Det är det som är frågan. Hur kul är det med andra livsformer, egentligen?

Hennes insiktsfulla slutkommentar och rekommendation blev:

Om det inte finns starka skäl att tro att det existerar kalorifri choklad på andra planeter, tycker jag att rymdprogrammen bör läggas ner.

Choklad är – enligt Marteus – den enda drog de flesta egentligen friska kvinnor och andra människor behöver.

Statligt schweiziskt program för utvärdering av komplementärmedicin

Som del av ett nationellt program för utvärdering av komplementärmedicinen uppdrog den schweiziska försäkringskassan för en del år sen åt Institutet för tillämpad epistemologi och medicinsk metodologi (Bad Krozingen, Tyskland) att undersöka och sammanställa en översikt (Human Technology Assessment) över den vetenskapliga litteraturen om effektiviteten, användbarheten, kostnaden och säkerheten hos antroposofiska mediciner.

Institutet grundades 1994 som ett oberoende vetenskapligt forskningsinstitut, som en fortsättning av ett arbete av Gerhard Kienle (1923-83), antroposof och grundare av det allmännyttiga antroposofiska sjukhuset i Herdecke (i Ruhrområdet) och det första fria universitetet i Tyskland, i Witten/Herdecke. Målet med verksamheten vid institutet är utveckling och användning av vetenskapliga och medicinska forskningsmetoder som tar särskild hänsyn till människans värde, sannings- och frihetssträvan.

Rapporten (engelska tyska), som i ett första steg publicerades i början av 2005, var en av de fem forskningsrapporter som på uppdrag av den schweiziska regeringen sammanställdes av experter inom olika områden av komplementärmedicinen. De övriga fyra rapporterna omfattade homeopatisk medicin, neuralterapi, fytoterapi och traditionell kinesisk medicin.

Den är den första systematiska genmgången av den vetenskapliga evidensen för verksamheten/effektiviteten, användbarheten, ekonomin och säkerheten hos antroposofisk medicin. För att göra den tillgänglig för en större publik beslöt man att publicera en engelsk översättning. För det ändamålet uppdaterades den fram till december 2005. Uppdateringen påverkade inte de övergripande slutsatserna i rapporten.

Efter en genomgång av forskningsmetodiska problem vid användning av idealmetoden idag inom klinisk forskning, randomiserade dubbelblinda studier, redovisar rapporten (sammanfattning) 195 kliniska studier, användbara för analys.

40 är prospektiva jämförande studier (18 randomiserade, 4 med matchade par), 45 var retrospektiva jämförande studier och 110 var kohortstudier (62 prospektiva, 43 retrospektiva och 5 andra studier).

127 av studierna faller inom fyra områden; antroposofisk medicin som system vid behandling av olika sjukdomar (8 studier), behandling av smärta eller sår (18 studier varav 18 randomiserade), icke-farmakologisk behandling av olika tillstånd (5 studier och 3 ytterligare analyser) och behandling av cancer med mistel (95 kliniska studier varav 15 randomiserade).

Rapporten redovisar också ytterligare 68 studier; kronisk hepatit B och C (10 studier), neurologiska och psykiatriska tillstånd (7 studier), gynekologiska och obstetriska problem (6 studier), akuta infektioner (18 studier), cirkulationsproblem (6 studier), sköldkörtelsjukdomar (4 studier), lungsjukdom (sarkoidos) (6 studier) och andra tillstånd (11 studier).

RESULTAT
effekt

Av de 195 användbara studierna visade 186 ett positivt resultat för AM-gruppen (liknande eller bättre resultat jämfört med konventionell terapi med avseende på åtminstone en klinisk parameter). Åtta studier visade varken positiva eller negativa resultat. En studie visade en negativ trend. Den praktiska relevansen av studierna var genomgående hög. Kvaliteten i studierna varierade från mycket god till mycket dålig (särskilt de retrospektiva jämförande studierna). Patienttillfredsställelsen i studierna var hög.

Resultatet motsäger delvis den opålitliga och utpräglat polemiska beskrivning av antroposofisk medicin som görs av Simon Singh och Edzard Ernst i deras lite arroganta ”Salvekvick och kvacksalveri” som kom på svenska förra året (2009).

säkerhet

Säkerheten bedömdes på bas av två noggrannt designade säkerhetsanalyser, fas 1-studier, frågeformulär inom ramen för de kliniska studierna, databasdata och fallrapporter. De visade på god fördragbarhet och att ett mycket litet antal applikationer (0,005%) hade smärre sidoverkningar. Generellt uppvisade antroposofisk medicinsk behandling högre fördragbarhet och färre sidoeffekter än konventionell behandling.

kostnad

En kostnadsanalys gjordes inom ramen för de totalt fem områdena av alternativmedicin enbart generellt och inte differentierat för de olika terapeutiska riktningarna. Bara ett fåtal kostnadsanalyser är tillgängliga för specifikt antroposofiska mediciner.

En tysk studie, som genomfördes hos 141 antroposofiska läkare och omfattade 898 patienter behandlade med antroposofiska mediciner för kroniska sjukdomar visade att de patienter som behandlades med antroposofisk medicin hade lägre kostnader totalt för mediciner och sjukhusvård och färre remisser til sjukhusvård, trots att deras tillstånd var likartade eller mer allvarliga i förhållande till den konventionellt behandlade gruppen. De totala direkta och indirekta kostnaderna var lägre under första studieåret, jämfört med året innan de rekryterades till studien (3.484 Euro v 3.637 Euro under de två åren, en minskning i kostnaden med 4,2 %, 1.420 kr).

Rapporten, som blev färdig i augusti 2004, genomgick därefter en intern peer review av experterna i PEKs styrkommitte och arbetet avslutades i januari 2005.

Conflict of interest

HTA-rapporten om antroposofisk medicin sammanställdes som del av det statliga komplementärmedicinska utvärderingsprogrammet (PEK) och finansierades av den schweiziska försäkringskassan (FSIO) och senare av det schweiziska kontoret för allmän hälsa (FOPH), i fördelningen av kostnaderna har också bidrag från Stiftelsen Pandemion (Zürich) integrerats.

Ingen av experterna, de professionella associationerna eller läkemedelstillverkare försökte påverka HTA-rapporten. Som anges i riktlinjerna för PEK utvärderade AM-konsulten enbart relevansen av studierna för antroposofisk medicinsk praktik och hade inget inflytande på datainsamlingen, bedömning av studiernas kvalitet, eller slutsatserna i HTA-rapporten.

En översättning av rapporten till engelska initierades av den Internationella Federationen för Antroposofisk Medicin (IVAA), som också bidrog till insamlingen av finansiering av översättningen, som kom från Software AG-Stiftung, Stiftung Merkur-Rafael, Zukunftstiftung Gesundheit, Mahle Stiftung, Weleda, Wala, Helixor och Abnoba. Uppdateringen av författarnas eget ytterligare arbete för den engelska översättningen har sponsrats av Zukunftstiftung Gesundheit. Vare sig IVAA eller någon av dess sponsorer försökte påverka uppdateringen av rapporten inför översättningen av den till engelska 2005 eller översättningen.

Annonser

Read Full Post »