Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for september, 2008

Från 2002 fram till 2008 samarbetade Lärarhögskolan i Stockholm och Rudolf Steinerhögskolan vid utbildningen av blivande Waldorflärare. En del av den fyraåriga utbildningen skedde vid Lärarhögskolan och en annan del vid Rudolf Steinerhögskolan.

Bakgrunden till samarbetet var bl a ett tillkännagivande av riksdagen den 11 december 1996 att regeringen, i kölvattnet av Friskolereformen från 90-talets början, skulle återkomma med förslag om innehåll och finansiering av en Waldorflärarutbildning med Rudolf Steinerhögskolan som huvudman.

Regeringens förslag tillhörde det som ledde till Rudolf Steinerhögskolans utbildning för Waldorflärare 2002-2008 på uppdrag av och i samarbete med Lärarhögskolan i Stockholm.

Den första januari i år övertogs Lärarhögskolans utbildningar av Stockholms Universitet.

I samband med överflyttningen granskades läroplanerna och litteraturen för de olika utbildningarna. Vid sin granskning av utbildningen till Waldorflärare menade man bland annat att utrymmet för vetenskapligt grundad ämnesteori i kurserna var alltför begränsad i utbildningen, bedömde att det inte fanns förutsättningar för att fortsätta att bedriva utbildningen i samarbete med Rudolf Steinerhögskolan och beslöt den 18 juni att lägga ner samarbetet om utbildningen.

Man upprättade dock ett avtal med Rudolf Steinerhögskolan om avveckling av den del av utbildningen som tidigare skett vid Lärarhögskolan som gör det möjligt för de som påbörjat utbildningen att avsluta den.

Beslutet att lägga ner samarbetet med Rudolf Steinerhögskolan har kritiserats och debatterats i flera artiklar i pressen, bl a i SvD. Den första, ”Pedagogisk mångfald stryps” den 24 augusti, var undertecknad av fem professorer, Ronny Ambjörnssön, Bo Dahlin, Sven-Eric Liedman, Töres Theorell och Kerstin Wickman, och av Maria Bergom Larsson, Agneta Pleijel och Skolverkets förre chefsjurist Göte Appelberg.

Den följdes av ett svar två dagar senare av Stefan Nordlund, dekanus för Naturvetenskapliga fakulteten och professor i biokemi och Anders Gustavsson, ordförande i Lärarutbildningsnämnden och professor i pedagogik, Rudolf Steiners kurser fyller inte måttet och en slutreplik den 30 augusti av de ursprungliga kritikerna av beslutet, ”Nedläggning kan inte förenas med mångfald”.

Den 12 September publicerade Anders Gustavsson och Stefan Nordlund ytterligare en kommentar till debatten och kritiken på universitets sajt. I kommentaren försvarade de universitets beslut, bl a med hänvisning till en forskningsrapport av en av de ursprungliga kritikerna till beslutet, Professor Bo Dahlin vid Karlstad Universitet.

Jag har varit i kontakt med Bo Dahlin som genomfört det forskningsprojekt kring Waldorfpedagogiken, som Gustavsson och Nordlund citerar som försvar mot kritiken av universitets beslut.

Han tillbakavisar Gustavsson och Nordlunds sätt att använda hans forskningsrapport.

De skriver:

  Debattörerna har i (…) ett inlägg i SvD (…) utvecklat sin kritik, bland annan säger de sig ha svårt att förstå att Stockholms universitets beslut kan bidra till mångfald och frihet. Här kan det vara på sin plats att peka på att lärarutbildningarna med inriktning mot waldorfpedagogik upprepade gånger fått kritik just för bristande allsidighet, mångfald och öppenhet.

  I en nyligen publicerad forskningsrapport, skriven av Bo Dahlin, en av debattörerna, framgår detta klart. I rapporten redovisas bland annat intervjuer med representanter för Lärarhögskolan som tidigare samarbetat med Rudolf Steinerhögskolan kring lärarutbildningarna med inriktning mot waldorfpedagogik. I diskussionen kring utbildningen av lärare skriver Dahlin:

  Ett mer övergripande problem är det som representanterna för Lärarhögskolan i Stockholm pekade på i vår intervju med dem (Langmann, Andersson och Dahlin, 2005), nämligen den slutenhet och dogmatism som lätt blir följden av alla välutvecklade och ”färdiga helhetssyner”, när de omfattar svar på nästan alla tänkbara frågor. Fördelen med en helhetssyn är den inspiration och arbetslust som den skapar hos dem som anammar den, något som dagens lärare sannolikt har stort behov av. Men nackdelen är risken för sekterism och dogmatisk slutenhet.” (1)”

Bo Dahlin kommenterar:

  Detta citat beskriver inte vår, dvs utvärderarnas slutgiltiga
  ställningstagande, den lyfter bara fram en av de synpunkter som fanns hos de som från före detta LHS ansvarade för waldorflärarutbildningen. Det ovanstående citatet från rapporten fortsätter på följande vis:

  Rudolf Steiner var också väl medveten om denna risk (se nedan, s 59) och det är även många av de ledande personerna i den antroposofiska rörelsen idag (se t ex Barkved, 2005). I vår undersökning har vi dock inte hittat några specifika uttryck för denna latent negativa sida hos Waldorfskolorna.

Vidare citerar Gustavsson och Nordlund ur en 13 år gammal utvärdering av Kanslerämbetet från 1995 av Waldorflärarutbildningen som den då såg ut:

  ”Hela lärarutbildningen genomsyras av an antroposofisk kunskapssyn, vilket klart framgår av de olika kursplanerna. Med tanke på högskolemässigheten enligt högskolelagen är det emellertid en allvarlig brist att annan pedagogisk teori förekommer i mycket begränsad omfattning.”

(Undervisning om andra pedagogiska perspektiv har bl a ingått i den del
av utbildningen som skett vid LHS och som omfattat 15 högskolepoäng
första året och 30 högskolepoäng andra året men också berörts i den del av utbildningen som skett på Rudolf Steinerhögskolan.)

  Det finns alltså en stor risk för att perspektivet blir alltför snävt. Högskolemässigheten kräver öppenhet för en mångfald tankar och idéer. Frågan är i vilken mån utbildningen ger de studerande förmåga till självständigt och kritiskt tänkande på vetenskaplig grund. Som allvarliga bedömer vi brister när det gäller kurslitteratur, påbyggbarhet, examensarbete, examinationsformer samt bibliotek och datorer. (Kanslersämbetets rapport 1995:6, s.68)

Bo Dahlin kommenterar:

  I våra intervjuer med de waldorflärarstuderande uttrycktes en mycket positiv inställning till möjligheten att ta del av andra pedagogiska teorier än Steiners. En del menade att det hjälpte dem att se vad som var det specifika med Waldorfpedagogiken i relation till andra pedagogiska förhållningssätt.

Man kan säkert utveckla utbildningen av Waldorflärare vid Rudolf Steinerhögskolan och dess företrädare framhöll i samtal med universitetet i slutet av 2007 att man var angelägna om att föra en dialog om kursplaner och kurslitteratur, vilket också bejakades av universitetet, men sen bemöttes av tystnad fram till i slutet av maj, efter att man sänt in elva av de dittillsvarande ca 26 kursplanerna.

Man fick då ett förhandsbesked om att ingen av de elva kursplanerna skulle godkännas vid fakultetsnämndens sammanträde 4 juni och att det inte fanns några möjligheter att påverka beslutet, som sen ledde till beslutet den 18 juni i Lärarutbildningsnämnden att avveckla samarbetet med Rudolf Steinerhögskolan, trots att den utvärdering av lärarutbildningen som Högskoleverket lade fram under våren inte hade några anmärkningar mot waldorfinriktningen (Rapport 2008:8 R).

Den fortsatta utvecklingen av den Waldorflärarutbildning, som riksdagen 1996 tillkännagav att regeringen skulle stödja, är i dagsläget oklar.

Not
1) Dahlin, Liljeroth och Nobel, Waldorfskolan – en skola för människobildning? Slutrapport från projektet Waldorfskolor i Sverige. Karlstad University Studies 2006:46.

Annonser

Read Full Post »

(Updated in August 2010)

On 27 August, 2008, the Swedish Christian daily ”Dagen” (The Day) published an interview with Alicia Hamberg, 30 (in 2008), a sensitive and intelligent former Waldorf pupil, criticizing Steiner Waldorf education and promoting defamation of it.

The inverview was made after she during the Spring had promoted extensive criticism and badmouthing of Waldorf education in an English discussion forum for several months in thousands of postings by members of a small group of rabid antiwaldorf crusaders, that she brought there to participate in it, and whose ”European representative” she was at the time.

When they had been banned from further participation in the English forum for the reason that single issue crusades not were allowed in the forum, she continued to publish criticism of opposition to the defamation in a Swedish discussion forum.

Who is Alicia Hamberg, this relentless anti-Waldorf crusader?

Maybe this can give a picture of her.

Read Full Post »